top of page
Kiku Ichi
Kiku Ichi

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Ni
Kiku Ni

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku San
Kiku San

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Shi
Kiku Shi

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Go
Kiku Go

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Roku
Kiku Roku

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Shichi
Kiku Shichi

1998 monoprint 23.5 x 23.5in. 60 x 60cm

press to zoom
Kiku Hachi
Kiku Hachi

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Ku
Kiku Ku

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Ju
Kiku Ju

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Juichi
Kiku Juichi

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
Kiku Juni
Kiku Juni

1998 monoprint Image: 23.5 x 23.5 in. 60 x 60 cm. Paper 43.5 x 30 in. 110 x 76 cm.

press to zoom
bottom of page